Vragen? | +31 85 208 8060

Verantwoordelijkheid

Op 3 Competentieniveaus

Aanvaardt de risico’s en neemt de consequenties van beslissingen en gemaakte afspraken.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

De niveau's

Niveau 1

Niveau 1 geeft hiervan een uitwerking in concreet gedrag, en is dus van toepassing op iedere medewerker binnen de organisatie. Communicatie als voorbeeld: zowel een receptioniste, medewerker verhuur of een medewerker financiële zaken moet in korte bewoordingen aan een ander kunnen uitleggen wat de kern van zijn/haar boodschap is. Afhankelijk van de situatie zal het meer of minder van de persoon vergen om dit gedrag te laten zien.

Niveau 2

Niveau 2 geeft een omschrijving van concreet gedrag én van de context waarbinnen dit gedrag moet worden vertoond. Zowel het omschreven gedrag als de context wordt complexer, waardoor niveau 2 voor een beperktere groep personen binnen de organisatie van toepassing is. Niveau 2 wordt van toepassing geacht op personen die leiding geven aan (een deel van) een afdeling of een grotere stafafdeling. Of op personen die leiding geven aan complexe projecten. Te denken valt aan een projectmanager, afdelingsmanager etc.

Niveau 3

Richting niveau 3 wordt er aanzienlijk meer van de persoon gevraagd om bepaald gedrag te vertonen: de werkzaamheden en de context waarbinnen deze werkzaamheden worden verricht worden complexer. Niveau 3 is tenminste van toepassing op personen die op strategisch niveau leiding geven aan een grote eenheid, bestaande uit verschillende afdelingen of units. Of op personen die leiding geven aan een vakgebied of professie.

Het gaat hier om een houdingsaspect: het staan voor genomen beslissingen en gemaakte afspraken en het nemen van de volle verantwoordelijkheid voor de consequenties. Het basisgedrag is: verantwoordelijkheid nemen voor gemaakte afspraken.

Niveau 1
Neemt de verantwoordelijkheid voor persoonlijke toezeggingen met implicaties voor het bedrijf

 • Houdt zich aan gemaakte afspraken, ook als dit extra werk betekent voor zichzelf of voor anderen in het bedrijf.
 • Komt zelf met een oplossing om de consequenties voor het bedrijf van het niet nakomen van een afspraak, op te vangen.
 • Dekt zich niet vooraf in voor eventuele verstoringen bij het maken van afspraken.
 • Houdt zich aan afspraken, ook wanneer er substantiële persoonlijke consequenties aan verbonden zijn voor zichzelf en/of voor betrokkene(n).

Niveau 2
Neemt de verantwoordelijkheid voor toezeggingen waarvan de implicaties voor het bedrijf moeilijk zijn te overzien

 • Houdt zich aan afspraken, ook als de consequenties ongunstiger uitpakken dan was voorzien.
 • Staat voor gemaakte afspraken, ook als (een groot deel van) de verantwoordelijkheden aan anderen zijn gedelegeerd.
 • Staat voor gemaakte afspraken, ook wanneer de impact voor de organisatie of personen in de organisatie moeilijk is te overzien.
 • Onderneemt acties om de consequenties van zijn/haar besluiten voor personen of afdelingen in de organisatie zo goed mogelijk op te vangen.

Niveau 3
Neemt de verantwoordelijkheid voor maatregelen die de gehele organisatie raken

 • Houdt rekening met de impact van zijn/haar besluiten op processen in de organisatie.
 • Houdt rekening bij het opstellen van strategische plannen met de belangen van grote groepen medewerkers.
 • Zet organisatiebrede acties in gang om ervoor te zorgen dat genomen maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.
 • Houdt rekening met de impact van zijn/haar besluiten op personen in de organisatie.

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda