Vragen? | +31 85 208 8060

Samenwerking

Op 3 Competentieniveaus

Levert een actieve bijdrage in het formuleren en behalen van gemeenschappelijke doelen, ook als het doel niet direct van persoonlijk belang is.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

De niveau's

Niveau 1

Niveau 1 geeft hiervan een uitwerking in concreet gedrag, en is dus van toepassing op iedere medewerker binnen de organisatie. Communicatie als voorbeeld: zowel een receptioniste, medewerker verhuur of een medewerker financiële zaken moet in korte bewoordingen aan een ander kunnen uitleggen wat de kern van zijn/haar boodschap is. Afhankelijk van de situatie zal het meer of minder van de persoon vergen om dit gedrag te laten zien.

Niveau 2

Niveau 2 geeft een omschrijving van concreet gedrag én van de context waarbinnen dit gedrag moet worden vertoond. Zowel het omschreven gedrag als de context wordt complexer, waardoor niveau 2 voor een beperktere groep personen binnen de organisatie van toepassing is. Niveau 2 wordt van toepassing geacht op personen die leiding geven aan (een deel van) een afdeling of een grotere stafafdeling. Of op personen die leiding geven aan complexe projecten. Te denken valt aan een projectmanager, afdelingsmanager etc.

Niveau 3

Richting niveau 3 wordt er aanzienlijk meer van de persoon gevraagd om bepaald gedrag te vertonen: de werkzaamheden en de context waarbinnen deze werkzaamheden worden verricht worden complexer. Niveau 3 is tenminste van toepassing op personen die op strategisch niveau leiding geven aan een grote eenheid, bestaande uit verschillende afdelingen of units. Of op personen die leiding geven aan een vakgebied of professie.

In deze competentie gaat het om het bijdragen aan het behalen van een gemeenschappelijk doel. Het basisgedrag is: zich openstellen voor samenwerking en de bereidheid om eigen belangen zonodig naar de achtergrond te schuiven.

Niveau 1
Deelt makkelijke informatie/kennis met anderen

 • Hecht binnen een team evenveel waarde aan ieders standpunt of visie.
 • Deelt relevante informatie en ervaringen met anderen in het team
 • Stelt het gemeenschappelijk resultaat van het team boven het behalen van eigen resultaten.
 • Houdt rekening met de gevolgen die individuele acties voor anderen binnen het team kunnen hebben.
 • Draagt in teamverband actief bij aan het bevorderen van de onderlinge bekendheid met elkaars vakgebieden, expertise, ervaringen, etc.
 • Spreekt teamlieden aan, ook als het om complexe/gevoelige kwesties gaat.

Niveau 2
Gaat actief op zoek naar personen in de organisatie om een gezamenlijke doelstelling te behalen

 • Kan in een team bestaande uit personen met verschillende achtergronden duidelijk maken wat ieder kan bijdragen aan het behalen van het gemeenschappelijk doel.
 • Kan in een multidisciplinair team met de eigen expertise aansluiten bij anderen zodat gemeenschappelijke resultaten worden behaald.
 • Neemt contact op met personen binnen de organisatie naar aanleiding van signalen dat zaken gezamenlijk kunnen worden opgepakt.
 • Communiceert open over plannen die nog in ontwikkeling zijn, vraagt actief om input van anderen.

Niveau 3
Gaat actief op zoek naar partners om gezamenlijke strategische doelstellingen te ontwikkelen c.q. te behalen

 • Levert een actieve bijdrage om synergie tussen de organisatieonderdelen te bereiken c.q. te vergroten.
 • Toont commitment aan de doelstellingen van de organisatie door zonodig de eigen belangen (voor een deel) los te laten en zich te richten op het gezamenlijk belang.
 • Toont zicht te hebben op de vereiste bijdrage van anderen aan de totstandkoming van strategische doelstellingen en plannen.
 • Kent de (persoonlijke) belangen van anderen en sluit daarop aan om de strategische doelstellingen van de organisatie te formuleren c.q. te behalen.

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda