Vragen? | +31 85 208 8060

Delegeren

Op 3 Competentieniveaus

Geeft een ander, met behoud van de eindverantwoordelijkheid, de benodigde bevoegdheden en middelen, zodat de ander zelfbeslissingen kan nemen binnen het eigen verantwoordelijkheidsgebied. Toont de ander vertrouwen in hem/haar te hebben.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

De niveau's

Niveau 1

Niveau 1 geeft hiervan een uitwerking in concreet gedrag, en is dus van toepassing op iedere medewerker binnen de organisatie. Communicatie als voorbeeld: zowel een receptioniste, medewerker verhuur of een medewerker financiële zaken moet in korte bewoordingen aan een ander kunnen uitleggen wat de kern van zijn/haar boodschap is. Afhankelijk van de situatie zal het meer of minder van de persoon vergen om dit gedrag te laten zien.

Niveau 2

Niveau 2 geeft een omschrijving van concreet gedrag én van de context waarbinnen dit gedrag moet worden vertoond. Zowel het omschreven gedrag als de context wordt complexer, waardoor niveau 2 voor een beperktere groep personen binnen de organisatie van toepassing is. Niveau 2 wordt van toepassing geacht op personen die leiding geven aan (een deel van) een afdeling of een grotere stafafdeling. Of op personen die leiding geven aan complexe projecten. Te denken valt aan een projectmanager, afdelingsmanager etc.

Niveau 3

Richting niveau 3 wordt er aanzienlijk meer van de persoon gevraagd om bepaald gedrag te vertonen: de werkzaamheden en de context waarbinnen deze werkzaamheden worden verricht worden complexer. Niveau 3 is tenminste van toepassing op personen die op strategisch niveau leiding geven aan een grote eenheid, bestaande uit verschillende afdelingen of units. Of op personen die leiding geven aan een vakgebied of professie.

Bij deze competentie gaat het om de kunst van het afstand nemen (maar niet geheel loslaten) van taken met bijbehorende bevoegdheden. Het basisgedrag is: er vertrouwen in hebben dat datgene wat overgedragen wordt succesvol wordt afgerond.

Niveau 1
Delegeren van uitvoerende taken

 • Draagt aan een ander taken over die passen bij wat hij/zij aankan.
 • Geeft bij de overdracht van een taak duidelijk aan welke resultaat verwacht wordt.
 • Toont zichtbaar vertrouwen in degene die de taak krijgt overgedragen.
 • Bewaakt de voortgang op afstand; grijpt pas in als dat noodzakelijk is.

Niveau 2
Delegeren van complexe, langere termijn opdrachten

 • Houdt bij het delegeren van een complexe, langere termijn opdracht rekening met de haalbaarheid en het afbreukrisico.
 • Geeft de nodige speelruimte bij het uitvoeren van een opdracht, legt niet alles uit voorzorg vast.
 • Geeft de persoon aan wie de opdracht is gedelegeerd, de nodige bevoegdheden.
 • Stuurt op afstand; neemt de opdracht (of delen daarvan) niet over.

Niveau 3
Delegeren van complexe, strategische problemen

 • Maakt een goede inschatting van de persoon aan wie hij/zij het probleem kan delegeren.
 • Voorziet degene aan wie het probleem wordt gedelegeerd van alle relevante informatie.
 • Zorgt ervoor dat degene die het probleem krijgt gedelegeerd, de nodige steun en faciliteiten van zichzelf en uit de organisatie krijgt: ‘gooit een probleem niet over de schutting’.
 • Is duidelijk over de termijn en de kaders waarbinnen het probleem dient te zijn opgelost.

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda