Besluitvaardigheid

Besluitvaardigheid

Op 3 competentieniveaus

Is actiegericht; neemt besluiten, spreekt oordelen uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

Besluitvaardigheid
Bij deze competentie gaat het om het vermogen om beslissingen te nemen. Het gaat hier dus niet om de kwaliteit van de beslissing. Die komt met name aan de orde bij de competentie oordeelsvorming. Het basisgedrag is: durft knopen door te hakken.

Niveau 1

Neemt besluiten die voor de persoon zelf of de directe werkomgeving negatieve gevolgen kunnen hebben
 • Durft impopulaire besluiten te nemen.
 • Ziet de consequenties van een besluit voor zichzelf en/of anderen.
 • Durft bij het nemen van beslissingen risico’s te nemen.
 • Hakt knopen door, ook als er voor zichzelf grote (negatieve) gevolgen aan vastzitten.

Niveau 2

Neemt besluiten die grote gevolgen kunnen hebben voor een bedrijfsonderdeel en besteedt daarnaast aandacht aan de wijze waarop deze tot stand komen
 • Maakt de wijze waarop belangrijke besluiten worden genomen aan betrokkenen binnen het bedrijfsonderdeel duidelijk.
 • Betrekt anderen, indien nodig, bij het nemen van belangrijke besluiten voor een bedrijfsonderdeel.
 • Maakt effectief gebruik van informatie vanuit de omgeving bij omvangrijke besluitvormingsprocessen.
 • Is bereid een besluit met grote impact voor een bedrijfsonderdeel, aan te passen op basis van nieuwe informatie of argumenten.

Niveau 3

Is gericht op een efficiënte en effectieve vorming van een besluit dat een grote impact heeft op de onderneming
 • Vindt in de eigen onderneming in korte tijd de juiste informatie en gesprekspartners om een besluit met een grote impact op de onderneming te kunnen nemen.
 • Durft besluiten te nemen die grote risico’s voor de onderneming inhouden.
 • Heeft bij het nemen van risicovolle beslissingen oog voor de belangen van verschillende partijen in de eigen onderneming.
 • Betrekt informatie vanuit de externe omgeving in belangrijke ondernemingsbrede besluitvormingsprocessen.
Scroll naar top