Visie ontwikkeling

Visie ontwikkeling

Op 3 competentieniveaus

Is in staat zonodig samen met anderen, de richting aan te geven waarin de organisatie (of een onderdeel daarvan) zal gaan en de doelstellingen te formuleren die worden nagestreefd.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

Visie ontwikkeling
Bij deze competentie gaat het vooral om het kunnen formuleren van heldere doelen of richtingen, op basis van ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Het basisgedrag is: het integreren van verschillende denkbeelden tot een consistente boodschap.

Niveau 1

Vertaalt de ondernemingsdoelstellingen in een koers voor het eigen team
 • Vertaalt ondernemingsdoelstellingen in een koers voor het eigen team.
 • Plaatst de groepsdoelstelling in de brede context van de organisatiedoelstellingen.
 • Houdt bij het vaststellen van de groepsdoelen rekening met de implicaties ervan op de langere termijn.
 • Zet voor het eigen team de richting uit om langere termijn doelstellingen te behalen.

Niveau 2

Vertaalt de ondernemingsdoelstellingen naar de gewenste richting van een bedrijfsonderdeel of een bedrijfsbreed werkveld
 • Stelt voor bedrijfsonderdelen of bedrijfsbrede werkvelden lange termijn doelstellingen op.
 • Geeft voor een bedrijfsonderdeel of een bedrijfsbreed werkveld de randvoorwaarden aan waarbinnen zij zelf hun doelstellingen moeten bereiken.
 • Heeft een duidelijk eigen beeld over de toekomst van bedrijfsonderdelen en bedrijfsbrede werkvelden.
 • Is actief op zoek naar gesprekspartners bij het bepalen c.q. invullen van een richting voor een bedrijfsonderdeel of bedrijfsbreed werkveld.

Niveau 3

Formuleert voor de lange termijn de richting voor organisatie als totaal of één van de afdelingen
 • Integreert verschillende invalshoeken bij de formuleren van de richting voor de organisatie of een afdeling.
 • Integreert meerdere inzichten bij het uitzetten van lijnen naar de toekomst voor de organisatie.
 • Bepaalt de ondernemingsdoelstelling voor de organisatie rekening houdend met de relevante omgevingsfactoren.
 • Bepaalt de richting van de organisatie rekening houdend met implicaties voor de verschillende onderdelen.

 

Scroll naar top