Samenwerking

Samenwerking

Op 3 competentieniveaus

Levert een actieve bijdrage in het formuleren en behalen van gemeenschappelijke doelen, ook als het doel niet direct van persoonlijk belang is.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

Samenwerking
In deze competentie gaat het om het bijdragen aan het behalen van een gemeenschappelijk doel. Het basisgedrag is: zich openstellen voor samenwerking en de bereidheid om eigen belangen zonodig naar de achtergrond te schuiven.

Niveau 1

Deelt makkelijke informatie/kennis met anderen
 • Hecht binnen een team evenveel waarde aan ieders standpunt of visie.
 • Deelt relevante informatie en ervaringen met anderen in het team
 • Stelt het gemeenschappelijk resultaat van het team boven het behalen van eigen resultaten.
 • Houdt rekening met de gevolgen die individuele acties voor anderen binnen het team kunnen hebben.
 • Draagt in teamverband actief bij aan het bevorderen van de onderlinge bekendheid met elkaars vakgebieden, expertise, ervaringen, etc.
 • Spreekt teamlieden aan, ook als het om complexe/gevoelige kwesties gaat.

Niveau 2

Gaat actief op zoek naar personen in de organisatie om een gezamenlijke doelstelling te behalen
 • Kan in een team bestaande uit personen met verschillende achtergronden duidelijk maken wat ieder kan bijdragen aan het behalen van het gemeenschappelijk doel.
 • Kan in een multidisciplinair team met de eigen expertise aansluiten bij anderen zodat gemeenschappelijke resultaten worden behaald.
 • Neemt contact op met personen binnen de organisatie naar aanleiding van signalen dat zaken gezamenlijk kunnen worden opgepakt.
 • Communiceert open over plannen die nog in ontwikkeling zijn, vraagt actief om input van anderen.

Niveau 3

Gaat actief op zoek naar partners om gezamenlijke strategische doelstellingen te ontwikkelen c.q. te behalen
 • Levert een actieve bijdrage om synergie tussen de organisatieonderdelen te bereiken c.q. te vergroten.
 • Toont commitment aan de doelstellingen van de organisatie door zonodig de eigen belangen (voor een deel) los te laten en zich te richten op het gezamenlijk belang.
 • Toont zicht te hebben op de vereiste bijdrage van anderen aan de totstandkoming van strategische doelstellingen en plannen.
 • Kent de (persoonlijke) belangen van anderen en sluit daarop aan om de strategische doelstellingen van de organisatie te formuleren c.q. te behalen.
Scroll naar top