Samenwerking stimuleren

Samenwerking stimuleren

Op 3 competentieniveaus

Brengt individuen en/of groepen van binnen en/of buiten de organisatie bij elkaar om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

Samenwerking stimuleren
Hier gaat het niet zozeer om het samenwerken zelf, maar om het creëren van de randvoorwaarden waarbinnen samenwerking in of tussen groepen tot stand kan komen. Het basisgedrag is: mogelijkheden zien voor samenwerking en de samenstelling van de groep daarop afstemmen.

Niveau 1

Stimuleert individuele personen tot samenwerking
 • Bevordert de uitwisseling van informatie, kennis en ervaring tussen personen.
 • Lost conflictsituaties of wrijvingen tussen personen op adequate wijze op.
 • Stimuleert personen om gebruik te maken van expertise die elders (bij anderen) aanwezig is.
 • Stimuleert personen om gezamenlijk te werken aan een gemeenschappelijk doel.

Niveau 2

Stimuleert samenwerking binnen en tussen afdelingen om een gezamenlijke doelstelling te behalen
 • Kan medewerkers/managers van verschillende afdelingen duidelijk maken wat eik van hen kan bijdragen aan het behalen van een gemeenschappelijk doel.
 • Faciliteert de onderlinge uitwisseling van expertise door zonodig op te treden als intermediair tussen afdelingen.
 • Brengt partijen binnen het bedrijfsonderdeel bij elkaar naar aanleiding van signalen dat zaken gezamenlijk kunnen worden opgepakt.
 • Vertoont voorbeeldgedrag door open te communiceren over plannen die nog in ontwikkeling zijn.
 • Laat medewerkers/managers van verschillende afdelingen elkaar aanspreken en met elkaar overleggen.
 • Zorgt dat afdelingen het gemeenschappelijk resultaat boven het behalen van persoonlijke en afdelingsresultaten stellen.

Niveau 3

Stimuleert samenwerking tussen partners om gezamenlijke strategische doelstellingen te ontwikkelen c.q. te behalen
 • Stelt gemeenschappelijke, strategische doelstellingen voor het eigen onderdeel; geeft continu een terugkoppeling van de voortgang.
 • Brengt partijen uit verschillende onderdelen van de organisatie bij elkaar om synergie te bereiken c.q. te vergroten.
 • Maakt aan (potentiële) samenwerkingspartners duidelijk wat een ieders bijdrage kan zijn in de realisatie van een bepaald strategisch doel.
 • Weet de verschillen (belangen, eigen strategische doelstellingen, etc.) en overeenkomsten tussen samenwerkingspartners binnen de organisatie optimaal te benutten om strategische doelstellingen te bereiken.
Scroll naar top