Resultaatgerichtheid

Resultaatgerichtheid

Op 3 competentieniveaus

Is gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

Resultaatgerichtheid
Bij deze competentie ligt het accent op het “gaan voor het resultaat”, zowel individueel als met een team. Het basisgedrag is: de wil om te presteren.

Niveau 1

Is gericht op het behalen van relatief korte termijn resultaat
 • Zet in een gesprek een duidelijke lijn uit, maakt daarbij efficiënt gebruik van de beschikbare tijd.
 • Is in een gesprek vasthoudend bij tegenwerping(en) van anderen.
 • Stelt in een gesprek de essentiële onderwerpen aan de orde.
 • Maakt in het werk duidelijke afspraken met anderen over taken en verantwoordelijkheden.
 • Geeft duidelijk aan welke tijdsbesteding van anderen verwacht wordt.
 • Spreekt anderen aan op het (niet) behalen van het gewenste resultaat.
 • Houdt vast aan de eigen doelstelling, ook wanneer anderen druk uitoefenen.

Niveau 2

Is gericht op het behalen van een gemeenschappelijk resultaat op de langere termijn
 • Geeft tijdig aan welke resultaten behaald moeten worden en hoe deze gemeten (gaan) worden.
 • Maakt vage doelstellingen concreet en werkt ze op zodanige wijze uit dat deze behaald kunnen worden.
 • Stelt zowel voor individuele personen als voor groepen uitdagende, maar realistische doelen, waarbij taken en verantwoordelijkheden voor iedereen duidelijk zijn.
 • Neemt hindernissen voor anderen weg, zodat gemeenschappelijke resultaten kunnen worden behaald.
 • Plaatst een behaald tussentijds resultaat in het groter te realiseren gemeenschappelijk doel.
 • Stemt de verschillende resultaten van betrokken groepen (of afdelingen) continu op elkaar af met het oog op het behalen van de gemeenschappelijke doelstelling.
 • Gaat continu na of gemeenschappelijke resultaten effectiever en/of efficiënter kunnen worden bereikt.

Niveau 3

Is gericht op het behalen van strategische doelen die een grote impact hebben op de gehele organisatie
 • Vertaalt strategische organisatiedoelstellingen naar specifieke afdelingsdoelstellingen.
 • Zorgt dat de strategische doelen op heldere wijze terugkomen in de strategische en operationele plannen van de verschillende bedrijfsonderdelen.
 • Zet op korte termijn organisatiebrede acties uit wanneer de resultaten van de onderneming dreigen tegen te vallen.
 • Is voortdurend gericht op mogelijke efficiencyverbeteringen in de organisatie, neemt op basis daarvan zonodig ingrijpende maatregelen.
Scroll naar top