Interpersoonlijke sensitiviteit

Interpersoonlijke sensitiviteit

Op 3 competentieniveaus

Staat open voor de verbale en non-verbale signalen van anderen; toont middels concreet gedrag open te staan voor de gevoelens, houding en motivatie van anderen. Is zich goed bewust van de eigen invloed op anderen.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

Interpersoonlijke sensitiviteit
Bij deze competentie ligt de nadruk op het invoelend vermogen van een persoon en de wijze waarop dit wordt getoond in de communicatie met anderen. Het basisgedrag is: interesse tonen in mensen waarbij niet direct sprake is van een afhankelijkheidsrelatie.

Niveau 1

Toont door te luisteren interesse in een ander
 • Moedigt de gesprekspartner aan om zijn/haar verhaal of standpunt naar voren te brengen.
 • Staat open voor de mening van een ander, ook als die afwijkt van de eigen of de ‘gangbare’ mening.
 • Reageert tijdens een gesprek op de inhoud van de boodschap en de wijze waarop die door de gesprekspartner wordt gebracht (de toon en de houding).
 • Laat merken naar de gesprekspartner te luisteren door de ander aan te kijken, samenvattingen te geven, vragen te stellen, etc.

Niveau 2

Speelt in op achterliggende gevoelens en motivaties van anderen door alert te zijn op signalen en deze bespreekbaar te maken
 • Vraagt in een gesprek door naar de achterliggende redenen van het gedrag van de gesprekspartner.
 • Denkt bij het zoeken naar oplossingen mee vanuit het gezichtspunt van de ander.
 • Spreekt iemand aan die zich anders gedraagt dan gewoonlijk.
 • Maakt onvrede, weerstand, etc. van de ander bespreekbaar.

Niveau 3

Gaat in op complexe gevoelens en motivaties binnen een groep
 • Maakt (onderhuidse) spanningen of conflictsituaties in een groep bespreekbaar.
 • Maakt onuitgesproken emoties die het functioneren van een groep nadelig beïnvloeden in een groep bespreekbaar.
 • Maakt onvrede, weerstand, etc. binnen een groep bespreekbaar.
 • Verplaatst zich in (groepen van) personen met een geheel andere belevingswereld, door mee te denken vanuit hun perspectief.
Scroll naar top