Impact

Impact

Op 3 competentieniveaus

Is vanuit de eigen professionaliteit, integriteit, deskundigheid en doelmatigheid, in staat een positieve eerste indruk op anderen te maken; weet die te handhaven.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

Impact
Bij deze competentie gaat het om het beeld dat anderen van iemand hebben/krijgen op basis van ervaringen die ze met de betreffende persoon hebben. Het basisgedrag is: laten merken datje weet waar je het over hebt, een zinvolle bijdrage leveren.

Niveau 1

Verkrijgt door het functioneren in het werk het vertrouwen van anderen
 • Geeft blijk deskundig te zijn binnen het eigen vakgebied.
 • Houdt persoonlijke informatie over anderen voor zich.
 • Is consequent in gedrag naar anderen, waait niet met alle winden mee.
 • Helpt anderen in probleemsituaties naar oplossingen te zoeken.

Niveau 2

Verkrijgt door zijn/haar kennis, houding en gedrag het vertrouwen van anderen waarbij uiteenlopende belangen een rol spelen
 • Laat merken op de hoogte te zijn van zaken die voor de ander belangrijk zijn, door met toegesneden voorstellen, oplossingen, etc. te komen.
 • Valt een persoon in aanwezigheid van anderen niet af, verdedigt deze zonodig.
 • Communiceert standpunt helder zodat anderen weten wat ze aan hem/haar hebben.
 • Laat anderen merken op de hoogte te zijn van relevante ontwikkelingen op het vakgebied.

Niveau 3

Weet het vertrouwen van anderen voor langere termijn te behouden en/of terug te winnen
 • Zoekt naar alle mogelijke oplossingen voor zaken die niet naar tevredenheid van de ander zijn verlopen; communiceert hier ook met die ander over.
 • Lost zaken die niet naar tevredenheid van de ander verlopen zijn op bevredigende wijze op.
 • Zoekt vanuit de eigen expertise actief naar mogelijkheden voor de ander om diens zaken anders of beter te laten verlopen.
 • Weet op basis van professionaliteit gedurende langere tijd een goede samenwerkingsrelatie met klant/opdrachtgever te behouden.
Scroll naar top