Conceptualisering

Conceptualisering

Op 3 competentieniveaus

Haalt uit basiselementen de hoofdlijnen; schept nieuwe inzichten door ze in onderlinge samenhang in een breder (modelmatig) kader te plaatsen.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

Conceptualisering
Bij conceptualisering is in tegenstelling tot analytisch vermogen het hebben van een (theoretisch) kader een voorwaarde. De informatie moet op een zinvolle wijze in dit kader geplaatst kunnen worden. Het basisgedrag is: het kunnen hanteren van concepten en referentiekaders.

Niveau 1

Doorziet snel een complexe situatie door een probleem in een kader te plaatsen
 • Maakt gebruik van een raamwerk om problemen helder te krijgen.
 • Herkent snel de essentie van een complexe situatie nadat oorzaken en gevolgen in kaart gebracht zijn.
 • Herkent overeenkomsten tussen gelijksoortige problemen.
 • Maakt gebruik van eerder opgedane ervaringen om een nieuwe probleemsituatie in kaart te brengen.

Niveau 2

Plaatst de problematiek in een (theoretisch) kader
 • Tilt een veelheid aan informatie (feiten, meningen) naar een hoger abstractieniveau om tot de kern van de problematiek te komen.
 • Gebruikt metaforen en analogieën om de essentie van de problematiek helder te maken.
 • Gebruikt (theoretische) kaders om een complexe situatie inzichtelijk te maken.
 • Herkent de gemeenschappelijke kenmerken van verschillende probleemgebieden door deze in een globaal (theoretisch) kader te plaatsen.

Niveau 3

Gebruikt verschillende concepten om een algemeen begrip van de situatie te verkrijgen
 • Komt tot vernieuwende inzichten in probleemsituaties op basis van bestaande concepten.
 • Hanteert concepten uit andere werkgebieden om inzicht in een nieuwe, complexe situatie te krijgen.
 • Is in staat een veelheid en diversiteit aan nieuwe informatie direct om te zetten in eenvoudige concepten.
 • Is in staat modellen, schema’s, etc. uit verschillende werkgebieden met elkaar in verband te brengen en komt zo tot vernieuwende concepten.
Scroll naar top