Communicatie

Communicatie

Op 3 competentieniveaus

Wisselt ideeën en informatie via uiteenlopende media (schriftelijk of mondeling) op zodanige wijze uit dat de bedoelde essentie aan beide kanten overkomt en wordt begrepen. Gaat daarbij effectief om met signalen van lezer(s)/gesprekspartner(s).

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

Communicatie
De essentie van mondelinge communicatie is dat de persoon aansluiting vindt bij zijn/haar gesprekspartner(s) of toehoorders. Bij schriftelijke communicatie ligt het accent op het zich kunnen verplaatsen in de lezer(s). Het basisgedrag is: informatie zodanig overbrengen dat de ander die begrijpt.

Niveau 1

Kan informatie/boodschap duidelijk overbrengen
 • Maakt in korte bewoordingen aan anderen duidelijk wat de kern van de boodschap is.
 • Gebruikt taal die aansluit bij (het niveau van) de doelgroep.
 • Bouwt een betoog zodanig op, dat de denkstappen die zijn gezet en de conclusies/de kern van het verhaal voor de ander(en) duidelijk zijn.
 • Gaat naar aanleiding van signalen van de ander, dieper in op onderdelen van het betoog.

Niveau 2

Kan complexe informatie duidelijk weergeven zodat die aansluit bij één of meerdere doelgroepen
 • Plaatst complexe informatie (maatregelen, beleidsplannen, etc.) in een bredere context, zodat de relevantie ervan voor de doelgroep duidelijk wordt.
 • Maakt complexe informatie voor de doelgroep concreet door aan te geven welke implicaties eraan verbonden zijn.
 • Is in staat complexe informatie op verschillende manieren over te brengen (zonodig met voorbeelden die aanspreken), zodat de boodschap door verschillende doelgroepen wordt begrepen; raakt hierbij de juiste toon.
 • Schakelt op basis van signalen van de gesprekspartner(s); maakt snelheid in het verhaal waar dat kan, neemt gas terug wanneer dit nodig blijkt.
 • Geeft een bondige samenvatting van lange discussies, waarin verschillende partijen een veelheid van argumenten hebben aangevoerd.

Niveau 3

Kan complexe/abstracte/gevoelige informatie kernachtig en duidelijk op verschillende belanghebbenden overbrengen
 • Kiest bij het overbrengen van ‘gevoelige’ informatie zijn/haar woorden zodanig, dat de ander zich erin herkent, zich er direct in kan vinden.
 • Brengt strategische informatie zodanig over aan (externe) partijen dat hiermee direct het vertrouwen van hen gewonnen wordt.
 • Brengt complexe/abstracte informatie (strategie, visie, etc.) zodanig aan verschillende belanghebbenden (op verschillende niveaus) over, dat het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, alsmede oorzaken en gevolgen, voor hen duidelijk is.
 • Maakt een juiste inschatting van de gesprekspartner(s): maakt abstracte en/of ‘gevoelige’ informatie concreet, zonder per se het achterste van de tong te laten zien.
Scroll naar top